cat · cas · eng trans  


 
 

Centre d'Estudis Zakhor ha conclós la seva activitat.

Aquest web recull el resultat del treball fet durant els anys 2008 - 2012.

 

Perquè el Centre d’Estudis ZAKHOR?

Veiem la importància avui, de proposar la societat civil, el món científic, les universitats i centres d'investigació, les administracions públiques i el col·lectiu jueu, l'aportació de la dimensió jueva a la lectura de la història i la interpretació del patrimoni, per a la seva millor comprensió i coneixement.

Aquest Centre d'Estudis s’ocuparà d'investigar i treballar en temes relacionats amb el patrimoni jueu, material i immaterial, des d'una perspectiva que tingui en compte la memòria col·lectiva del judaisme i la seva capacitat de transmissió.

Proposem prendre l'experiència viscuda per aquest poble com un element primordial per explicar la seva transcendència. A partir d'elevar el coneixement de la presència jueva passada i actual, contribuirem a la diversitat cultural de la societat, aportant elements per a aquesta nova etapa de respecte i coexistència a Europa.

Des d'aquesta òptica plantejarem preguntes vigents actualment en la societat, com: quin és el valor del patrimoni, per a qui es preserva, quin ús se li ha de donar, límits ètics de la investigació científica, interpretació de les dades històriques, etc.

Els objectius del Centre d’Estudis ZAKHOR

  • Sensibilitzar a la societat en general, les comunitats jueves i l'administració pública sobre el valor d'un patrimoni comú i els beneficis de la seva transmissió, en l’àmbit nacional i europeu.
  • Encoratjar a la preservació i posada en valor dels llocs amb interès històric, cultural o religiós jueu.
  • Protegir els cementiris antics contra qualsevol forma d’abandó, dany, exhumació, destrucció o actuació indeguda, així com proposar les accions per a la seva revalorització en base, entre d’altres, a les directives comunitàries i les legislacions nacionals sobre drets fonamentals, així com els acords entre els Estats i les comunitats jueves, segons els quals els cementiris jueus són inviolables.
  • Oferir una participació experta jueva aportant continguts per a la utilització del patrimoni, que ajudin la seva millor comprensió.
  • Facilitar la comunicació entre els diferents agents interessats (administracions estatals i locals, museus, comunitats jueves, universitats i entitats privades, entre d’altres) per interpretar i transmetre el desenvolupament i les aportacions del judaisme i de la cultura jueva en aquesta terra així com a la Diàspora.
  • Col·laborar amb les administracions públiques en les seves tasques d’estudi i preservació del patrimoni històric nacional, buscant solucions per a situacions complexes compatibles amb la tradició jueva.
  • Col·laborar amb experts locals i internacionals en el temabuscant de manera interdisciplinària solucions per a situacions complexes compatibles amb la tradició jueva.
  • Estudiar i analitzar el procés de reinserció, desenvolupament i aportació de la cultura jueva al si de la societat catalana i espanyola, a partir de la seva tornada a finals del segle XIX, després de quatre segles d'absència.


Totes les accions i activitats estaran dirigides a aconseguir aquests objectius, incloent (de manera no exclusiva): estudis preventius; elaboració d'informes a autoritats i entitats (locals i internacionals) a qui concerneixi aquest tema; organització de jornades i seminaris; presentació de ponències en congressos o jornades; elaboració d'estudis, inventaris i documentació; publicació de documents i articles sobre el tema. En queda exclòs tot ànim de lucre.

L'àmbit d'activitat principal de l’entitat és Catalunya i qualsevol altra referència geogràfica nacional o internacional relacionada amb les activitats de l'associació.

á
trans trans